کنترل هوشمند مرغداری تولیدی شرکت، قادر به کنترل فن ها، هیترها، مه پاش، کولر، روشنایی و دریچه های اینلت می باشد. برای تولید این سیستم، با الگوبرداری از سیستم های به روز دنیا و نیاز مرغداریهای کشورمان شروع به طراحی سیستم و ابزارهای مورد نیاز کردیم. این سیستم قادر به کنترل مرغداری از طریق تلفن همراه است. کلیه اطلاعات اعمم از دما و رطوبت و …. هر لحظه به طور آن لاین روی تلفن نمایش داده ی شود. حتی روشن و خاموش بودن فن ها و…. .