برای کلیه پرسنل شرکت فروش پایان کار نیست . بلکه آغاز فعالیت های جدید تر و خدمات رسانی گسترده می باشد .